Rules-Regels

Dutch-Nederlands:

Officiële Minecraft-Server Regels (OMSR):

Dutch-Nederlands:

Alle spelers en medewerkers van AntwerpCraft 2.0 zijn verantwoordelijk voor het volgen van de regels.

Wanneer u zich bij de server aansluit, stemt u ermee in om de scanprocedure uit te voeren als een medewerker u verdenkt van vals spelen of andere dingen die de regels verbreken.

AntwerpCraft is op GEEN ENKELE MANIER verbonden met Mojang A.B.

Ook mag AntwerpCraft NIET WORDEN BESCHOUWD als onderdeel van Mojang A.B.

Niet spammen (Geen zinnen, woorden, of letters meerdere malen herhalen, ook niet te veel CAPS gebruiken)

Niet adverteren (Geen ip's, namen, afkortingen en links van sites, enkel de links van Antwerpcraft, en de YouTubers en Twitchers van Antwerpcraft zijn toegestaan)

Niet hacken (niet-toegestane modificaties gebruiken rekenen we als hacken, sommige mods zijn toegestaan, de andere mods rekenen we als hacken, de toegestane mods-lijst vind je onderaan)

Hieronder staat een lijst met alle toegestane mods

Let erop dat:

1. De AntwerpCraft Server niet verantwoordelijk is voor de betrouwbaarheid en functionaliteit van deze mods.

2. Wij op elk gegeven moment wijzigingen mogen toebrengen aan deze lijst. (Dit zal dan waarschijnlijk gemeld worden)

3. Wij GEEN ondersteuning bieden voor het installeren van deze mods.

Toegestane mods-lijst:

- Optifine

- Shaders

- Ping Mod

- Dab Mod

- Labymod, de toegestane add-ons zijn:

* Rainbow GUI

* Batty's Coordinates

* Motionblur

* Togglesneak

* Settings Profile Mod

* Keystrokes v3

* Optifine

* MoreParticles

* ItemPhysics

* DirectionHUD

* BetterHat

* WorldEditCUI

Staat een mod of addon hier NIET in, dan is hij ook NIET toegestaan en kan je er permanent voor verbannen worden.

"Ik wist het niet" is geen excuus! Verder is het downloaden en gebruiken van mods jouw eigen verantwoordelijkheid.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit van de mods.

Ook het eventueel "perongeluk" gebruiken van verboden functies is geheel eigen verantwoordelijkheid.

Mocht je een voorstel willen doen voor een mod toe te staan, maak een post aan op de Discordserver met een ticket (commando: ez!new)

Niet schelden (Ook geen afkortingen, ook vloeken niet)

Niet trollen

Niet grieven (Enkel in factions is het toegestaan binnen de omlijningen van de faction te grieven bij een ander faction)

Niet stelen (Enkel in factions en kingdom is het toegestaan)

Geen NSFW-gebouwen

Niemand straffen zonder goede reden

Enkel Nederlands en Engels in de chat (Op minetopia en kingdom mag je alleen Nederlands praten)

Creëer niet te veel lagg door superveel dieren in te spawnen.

DDOS en andere malware is niet toegestaan.

Alt-accounts op Minecraft zijn niet toegestaan behalve als de owner toestemming geeft.

VPN-verbindingen zijn niet toegestaan.

Doe niet irritant.

Beledig niemand.

Bedreig niemand.

Geen lagg-machines, AFK-machines, niet AFK-vissen.

Wil je een andere gamemode spelen? Vraag het aan de staff of aan een admin.

Heb geen Minecraft-naam met spam erin.

Adverteer ook niet met je Minecraft-naam.

Een naakte skin is niet toegestaan.

Niet te negatief zijn over de server.

Niet vloeken.

Report/appeal je ban/geef een suggestie aan de server met een ticket op de Discord-Server (commando: ez!new)

Luister naar de medewerkers.

Dit zijn niet al de regels, je kan altijd vragen aan de owner of iets mag of niet.

Praat niet over politiek of religie.

.

Officiële Discord-Server Regels (ODSR) (De meeste regels van Discord gelden ook op de andere platformen, bijvoorbeeld de WhatsApp-Groep): 

Zeur niet omdat je heel de tijd veel berichten/mentions krijgt demp de server/het kanaal gewoon.

Niet spammen.

Niet adverteren (inclusief servernamen van andere Discordservers of andere Minecraftservers, je mag ook niet over andere Discordservers/Minecraftservers praten ookal zeg je geen naam, je mag geen ip's of serverinvitelinks sturen, je mag ook geen ip/servernaam/invitelink in je naam hebben van andere servers, ook geen DM-advertising ). Dit is niet van toepassing bij partnerservers, personen met een YouTube-rank en personen met een Twitch-rank.

Niet hacken.

Niet schelden (Geen enkel scheldwoord dus ook geen lichte scheldwoorden of afkortingen), ook niet schelden in DM naar iemand.

Niet trollen. (Enkel is non-servercrash-trolling wel toegestaan op anarchy).

Geen NSFW.

De juiste content in het juiste kanaal! Bijvoorbeeld bij memes enkel memes geen gewone gesprekken.

Niemand bannen/kicken/muten/warnen zonder toestemming van de owner.

DDOS is niet toegestaan.

Alt-accounts op Discord zijn toegestaan.

VPN-verbindingen zijn niet toegestaan.

Doe niet irritant.

Beledig niemand.

Bedreig niemand.

Niet de hele tijd mensen mentionen en niet te veel @everyone gebruiken.

Geen voice changers gebruiken in de voice channels.

Geen earrape in de voice channels.

Misbruik je macht niet.

De owner is op alle regels een uitzondering.

Dit zijn niet al de regels, je kan altijd vragen aan de owner of iets mag of niet.

Niet te negatief zijn over de server.

Luister naar de medewerkers.

Praat niet over politiek of religie.

Officiële Specifieke Regels voor Minecraft-Gamemodes op de Minecraft-Server (OSR-MG-MS):

General:

De OMSR gelden hier ook nog. Op sommige gamemodes zijn ze wat aangepast.

PvP is toegestaan op:

- PvP

- (Survival)Vanilla

- Factions

- Anarchy

- Minetopia (als er iemand anders jou eerst had geslagen of had ingebroken in jouw huis)

- Kingdom

- SkyPvP

- Alle gamemodes in 1 wereld

PvE is toegestaan op:

- PvE

- [Creative(claims)]

- (Creativeplots)

- (Creativevanilla)

- Lucky Blocks

- Survival(claims)

- Survivalplots

- Survivalshops

- (Survival)Vanilla

- Towny

- Factions

- Anarchy

- Minetopia

- Kingdom

- SkyPvP

- All in 1

- OPskyblock

Creative(claims):

We zijn hier wat strenger op griefen.

We zijn minder streng op hacken, MAAR dit wil niet zeggen dat je moet gaan hacken.

Creative(plots):

We zijn hier wat strenger op griefen.

We zijn minder streng op hacken, MAAR dit wil niet zeggen dat je moet gaan hacken.

Creative(vanilla):

We zijn hier wat strenger op griefen.

We zijn minder streng op hacken, MAAR dit wil niet zeggen dat je moet gaan hacken.

Kingdom:

Het is toegestaan om van andere koninkrijken te stelen.

Enkel Nederlands is in deze gamemode toegelaten.

Minetopia:

Roleplayen is hier verplicht.

Enkel Nederlands is in deze gamemode toegelaten.

Factions:

Het is toegestaan om binnen de muren van een ander faction te grieven.

Het is toegestaan om van een ander faction te stelen.

Anarchy:

Het is toegestaan om te abusen op deze gamemode (/gamemode, /fly, ...)

English-Engels

Official Minecraft Server Rules (OMSR):

All players and employees of AntwerpCraft 2.0 are responsible for following the rules.

When you join the server, you agree to perform the scanning procedure if an employee suspects you of cheating or other things that break the rules.

AntwerpCraft is NOT affiliated with Mojang A.B in ANY WAY.

AntwerpCraft may also NOT BE CONSIDERED as part of Mojang A.B.

Do not spam (Do not repeat sentences, words, or letters several times, do not use too many CAPS)

No advertising (No IPs, names, abbreviations and links from sites, only the links from Antwerpcraft, and the people with a YouTube-rank and people  with a Twitch-rank from Antwerpcraft are allowed).

No hacking (we use unauthorized modifications as hacking, some mods are allowed, the other mods we count as hacking, the allowed mods list can be found below)

Below is a list of all allowed mods

Pay attention that:

1. The AntwerpCraft Server is not responsible for the reliability and functionality of these mods.

2. We may make changes to this list at any given time. (This will probably be reported)

3. We offer NO support for installing these mods.

Allowed mods:

The following mods are allowed on ANY part of the AntwerpCraft server:

- Optifine

- Shaders

- Ping Mod

- Dab Mod

- Labymod, de toegestane add-ons zijn:

* Rainbow GUI

* Batty's Coordinates

* Motionblur

* Togglesneak

* Settings Profile Mod

* Keystrokes v3

* Optifine

* MoreParticles

* ItemPhysics

* DirectionHUD

* BetterHat

* WorldEditCUI

If a mod or addon is NOT included here, then it is also NOT allowed and you can be permanently banned for it. "I didn't know" is no excuse! Furthermore, downloading and using mods is your own responsibility. We are not responsible for the functionality of the mods. The possible "accidental use" of prohibited functions is also entirely your own responsibility.

If you want to make a proposal to allow a mod, create a post on the Discord server with a ticket (command: ez!new)

Do not swear (also no abbreviations, also do not curse).

Don't troll.

No griefing (Only in factions is it permitted to grief with another faction within the outlines of the faction).

Do not steal (Only in factions and kingdom is it allowed).

No NSFW buildings.

Don't punish anyone without good reason.

Only Dutch and English in chat (On minetopia and kingdom you can only speak Dutch).

Don't create lagg on the server by spawning very much mobs.

DDOS and other malware is not permitted.

Alt-accounts on Minecraft are not allowed unless the owner gives permission.

VPN-connections are not allowed.

Don't be annoying.

Don't insult anyone.

Don't threaten anyone.

No lagg machines, no AFK-machines, no AFK-fishing.

Do you want to play a different game mode? Ask the staff or an admin.

Do not have a Minecraft name with spam in it.

Also don't advertise with your Minecraft name.

A bare skin is not allowed.

Don't be to negative about the server.

Do not curse.

Report / appeal your ban / give a suggestion to the server with a ticket on the Discord-Server (command: ez!new)

Listen to the employees.

These are not all the rules, you can always ask the owner if something is allowed or not.

Do not talk about politics or religion.

Official Discord Server Rules (ODSR):

Don't worry because you get lots of messages / mentions all the time, just mute the server / channel.

Don't spam.

Do not advertise (including server names of other Discord servers or other Minecraft servers, you may not talk about other Discord servers / Minecraft servers even if you do not say a name, you may not send any IPs or server entry links, you may also not have an IP / server name / invitelink in your name from other servers, also no DM advertising). This does not apply to partner servers, YouTubers and Twitchers.

Don't hack.

No swearing (No swearing, so no light scolding or abbreviations), not swearing anyone in DM either.

Don't troll. (Only non-server-crash-trolling is allowed on anarchy).

No NSFW.

The right content in the right channel! For example with memes only memes no ordinary conversations.

No one can ban / kick / mute / warn without the owner's permission.

DDOS is not allowed.

Alt accounts on Discord are allowed.

VPN connections are not allowed.

Don't be annoying.

Don't insult anyone.

Don't threaten anyone.

Don't mention people all the time and don't use too much @everyone.

Do not use voice changers in the voice channels.

No earrape in the voice channels.

Don't abuse your power.

The owner is an exception to all rules.

These are not all the rules, you can always ask the owner if something is allowed or not.

Don't be to negative about the server.

Listen to the employees.

Do not talk about politics or religion.

Official Specific Rules for Minecraft Game Modes on the Minecraft Server (OSR-MG-MS):

General:

The OMSR also apply here. On some game modes they have been adjusted a bit.

PvP is allowed on:

- PvP

- (Survival)Vanilla

- Factions

- Anarchy

- Minetopia (if someone else hit you first or broke into your house)

- Kingdom

- SkyPvP

- All gamemodes in 1 world

PvE is allowed on:

- PvE

- [Creative(claims)]

- (Creativeplots)

- (Creativevanilla)

- Lucky Blocks

- Survival(claims)

- Survivalplots

- Survivalshops

- (Survival)Vanilla

- Towny

- Factions

- Anarchy

- Minetopia

- kingdom

- SkyPvP

- All in 1

- OPskyblock

Creative (claims):

We are a bit stricter about this.

We are less strict on hacking, BUT this does not mean that you have to hack.

Creative (plots):

We are a bit stricter about this.

We are less strict on hacking, BUT this does not mean that you have to hack.

Creative (vanilla):

We are a bit stricter about this.

We are less strict on hacking, BUT this does not mean that you have to hack.

Kingdom:

It is allowed to steal from other kingdoms.

Only Dutch is allowed in this game mode.

Minetopia:

Roleplay is mandatory here.

Only Dutch is allowed in this game mode.

Factions:

It is permitted to grief within the walls of another faction.

It is allowed to steal from another faction.

Anarchy:

It is allowed to abuse on this game mode (/ game mode, / fly, ...